O Nas

Od blisko 30 lat Mała Syrenka zdobi dyplomy ukończenia Przedszkola nr 31. Postać ta została zaprojektowana i narysowana specjalnie dla dzieci z Przedszkola nr 31 przez Zdzisława Witwickiego.

Dlatego też od czerwca 2005 roku oficjalnym logo przedszkola jest właśnie ten rysunek artysty. Mała Syrenka stanowi ważny element łączący postać ilustratora Zdzisława Witwickiego z przedszkolakami.

Jako bajkowa postać przybliża dzieciom tajniki twórczości Zdzisława Witwickiego oraz zapoznaje z innymi bohaterami stworzonymi przez autora. Specjalnie dla przedszkola Pan Witwicki namalował Małą Syrenkę w różnych sytuacjach związanych z życiem placówki. Powstała prawdziwa galeria Małej Syrenki.

W 2005 roku dzieci wspólnie z nauczycielkami napisały tekst hymnu przedszkola a muzykę do piosenki napisała Adrianna Ladachowska – współpracująca z placówką instruktorka rytmiki.

 

   

 

 

Hymn przedszkola >>> do pobrania

CELE PRZDSZKOLA

 

Edukacja – wspieranie rozwoju, optymalna aktywizacja dzieci poprzez wykorzystywanie ich inicjatywy, wspomaganie indywidualnego rozwoju, pomoc pedagogiczno-psychologiczną, przygotowanie dzieci do szkoły. Kształtowanie świadomości przynależności narodowej oraz budowanie przywiązania do dziedzictwa kulturowego.

Opieka i wychowanie – stworzenie środowiska sprzyjającego optymalnemu rozwojowi wszystkich dzieci tak, aby każde mogło osiągnąć właściwy dla samego siebie sukces.

Zdrowie i bezpieczeństwo – prawidłowe żywienie, nauka dbałości o czystość i higienę osobistą, promowanie zdrowego stylu życia, stałe działania prozdrowotne, zapewnienie bezpiecznych warunków przebywania dzieci w przedszkolu, edukacja w zakresie wychowania komunikacyjnego.

 

   

PRIORYTETY PRZEDSZKOLA

 • Poszanowanie godności osobistej dziecka.

 • Życzliwe i podmiotowe traktowanie dziecka.

 • Indywidualne podejście do dziecka z uwzględnieniem jego potrzeb i możliwości psychofizycznych.

 • Dbałość o wszechstronny rozwój każdego dziecka.

 • Staranne przygotowanie dziecka do realizacji obowiązku szkolnego.

 • Wspólnie z rodzicami realizacja programu wychowawczego.

 • Ustawiczne kształcenie i doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej.

 • Zapewnienie bezpiecznych warunków do nauki i zabawy.

 • Dbałość o funkcjonalność i właściwy stan techniczny placówki

 
   

Jesteśmy Przedszkolem twórczym i przyjaznym dziecku, działamy tak, aby dzieci rozwijały się aktywnie w środowisku, były dojrzałe społecznie i emocjonalnie, miały poczucie własnej wartości, były wrażliwe i asertywne wobec niebezpieczeństw współczesnego świata.

 

 

Przedszkole opiera swoją pracę na programach wychowania przedszkolnego zgodnych z podstawą programową MEN.

 

Główne założenia programu przedszkola:

 • Profil artystyczny w powiązaniu z wieloma technikami, twórczego wyrazu;

 • Profil ekologiczny jako podstawy kształtowania wiadomości proekologicznej dzieci;

 • Promowanie wśród dzieci zdrowego stylu życia oraz podejmowanie działań prozdrowotnych;

 • Wykorzystanie elementów programu E. Arciszewskiej „Sojusz metod” jako propozycji nauki czytania u dzieci od 3 roku życia;

 • Realizacja programu „Dziecięca matematyka” prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i E. Zielińskiej;

 • Realizacja wewnętrznego programu wychowawczego z wykorzystaniem technik zastępowania agresji ART;

 • Realizacja wewnętrznego programu „Moje miasto – moja mała ojczyzna";

 • Realizacja zajęć w oparciu o elementy arterapii i muzykoterapii.

 • Wymiana doświadczeń w ramach współpracy międzynarodowej.

 • Aplikownie i realizacja projektów UE.

 • Realizacja projektów poprzez program E – Twinning i inne projekty międzynarodowe promujące szkolną współpracę w Europie za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT).

 

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu >>>  

   

Nowe kierunki edukacyjne realizowane przez przedszkole:

 

Edukacja przez ruch

 

Edukacja przez ruch to holistyczny system kształcenia i terapii wg Doroty Dziamskiej. Poprzez pracę tą metodą dziecko:

- usprawnia motorykę małą poprzez kreślenie znaków grafomotorycznych,

- zdobywa umiejętność składania papieru wg zasad origiami,

- wzbogaca swój słownik oraz nabywa umiejętności wypowiadania się,

- rozwija umiejętności współpracy w grupie,

- odreagowuje stresy i niepowodzenia,

- zwiększa poczucie własnej wartości,

- będzie miało możliwość przeżyć sukces.

 

 

Edukacja wg Planu Dalton

 

Wprowadzenie innowacyjnej metody Edukacji wg Planu Dalton we współpracy z przedszkolami w Republice Czeskiej i Holandii.

Poprzez edukację wg Planu Dalton umożliwiamy dziecku:

- dostateczną swobodę w wykonywaniu działań,

- naukę odpowiedzialności za siebie i innych,

- zapewnienie realizacji działań we własnym tempie i czasie,

- możliwość włączenia się w różnego rodzaju aktywności jednocześnie,

- naukę umiejętności oceniania swojej pracy i współpracy,

- włączenie do pracy wszystkich dzieci,

- wdrażanie dzieci do pracy w grupie,

- naukę respektowania innych.

 

Język angielski z Wattsenglish

 

Przedszkole jest pierwszą placówką w Polsce, która nawiązała współpracę z Brytyjską Szkołą Językową Wattsenglish Ltd.

Szkoła Wattsenglish Ltd specjalizuje się w nauczaniu języka angielskiego małych dzieci metodą naturalnego nauczania języka. Wszyscy

nauczyciele przedszkola ukończyli  kurs metodyczny Wattsenglish na poziomie International TEFL Certificate, (Basic Methodological

Principles in Teaching English to Young and Very Young Learners).