Zamówienia publiczne

OGŁASZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM "NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH Z PODZIAŁEM NA PAKIETY NA 2018 ROK"

Ogłoszenie

 

Warszawa,06.12.2017 r.

Wykonawcy uczestniczący w przetargu

Na podstawie art. 86 pkt. 5 PZP Zamawiający informuje, że kwota jaką przeznacza na sfinansowanie zamówienia wynosi 162.540,00 zł

Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z cenami brutto:

 1. Veggo K. i J. Bis Sp. J. ul. Słowicza 15/2, 02-170 Warszawa
  Pakiet Nr 3: warzywa i owoce, cena brutto: 62. 434,50 zł

 1. INTERBLOK POLSKA Sp. z o.o. ul. Marywilska 26, 03-228 Warszawa
  Pakiet Nr 2; mrożonki i ryby cena brutto: 22.320,59 zł

 1. AGRAF H. Eljasińska i A. Bęza s.c., 05-083 Zaborów Wąsy Wieś 8
  Pakiet Nr 3; warzywa i owoc,e cena brutto: 64.787,39 zł

 1. Zakład Mięsny „Wierzejki” J.M. Zdanowscy Sp. J., Płudy 21, 21-404 Trzebieszów,
  Sklep Firmowy nr 110, 02-777 Warszawa, ul. Cynamonowa 2A
  Pakiet Nr 4; mięso i wędliny, cena brutto: 27.616,96 zł

 1. ŚWIAT MROŻONEK s. c., ul. Marywilska 26, 03-228 Warszawa
  Pakiet Nr 2; mrożonki i ryby, cena brutto: 18.663,62 zł

 1. BIO EKO Cezar Sp. z o.o. ul. Szkolna 8, 06-430 Sońsk
  Pakiet Nr 1; pieczywo, cena brutto : 11.337,68 zł

 1. SEBEX s.c. S. Kurzajak, P.Urbaniak, ul. Municypalna 20, 02-281 Warszawa
  Pakiet nr 5; artykuły spożywcze i nabiał, cena brutto: 43.225,20 zł

 1. BUKAT Hurtownia Owoców i Warzyw, Grzegorz Bukato
  Zielonki – Parcele, ul. Południowa 14, 05-082 Stare Babice
  Pakiet Nr 3; warzywa i owoce, cena brutto: 52.162,70 zł

 1. „HANDLO-FRUCT”, Antoni Żugajewicz, ul. Syrenki 30, 05-500 Piaseczno
  Pakiet Nr 3; warzywa i owoce, cena brutto: 44.384,51 zł

 1. Przedsiębiorstwo Handlowe AMD s.c., ul. 1 Maja, 90 05-200 Wołomin
  Pakiet Nr 4 mięso i wędliny cena brutto: 28.731,15 zł

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do przedmiotowej informacji.