Skip to content

Jesteśmy Przedszkolem twórczym i przyjaznym dziecku, działamy tak, aby dzieci rozwijały się aktywnie w środowisku, były dojrzałe społecznie i emocjonalnie, miały poczucie własnej wartości, były wrażliwe i asertywne wobec niebezpieczeństw współczesnego świata.
Przedszkole opiera swoją pracę na programach wychowania przedszkolnego zgodnych z podstawą programową MEN.

Główne założenia programu przedszkola:

 • Profil artystyczny w powiązaniu z wieloma technikami, twórczego wyrazu;
 • Profil ekologiczny jako podstawy kształtowania wiadomości proekologicznej dzieci;
 • Promowanie wśród dzieci zdrowego stylu życia oraz podejmowanie działań prozdrowotnych;
 • Wykorzystanie elementów programu E. Arciszewskiej „Sojusz metod” jako propozycji nauki czytania u dzieci od 3 roku życia;
 • Realizacja programu „Dziecięca matematyka” prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i E. Zielińskiej;
 • Realizacja wewnętrznego programu wychowawczego z wykorzystaniem technik zastępowania agresji ART;
 • Realizacja wewnętrznego programu „Moje miasto – moja mała ojczyzna”;
 • Realizacja zajęć w oparciu o elementy arterapii i muzykoterapii.
 • Wymiana doświadczeń w ramach współpracy międzynarodowej.
 • Aplikownie i realizacja projektów UE.
 • Realizacja projektów poprzez program E – Twinning i inne projekty międzynarodowe promujące szkolną współpracę w Europie za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT).

PRIORYTETY PRZEDSZKOLA

 • Poszanowanie godności osobistej dziecka.
 • Życzliwe i podmiotowe traktowanie dziecka.
 • Indywidualne podejście do dziecka z uwzględnieniem jego potrzeb i możliwości psychofizycznych.
 • Dbałość o wszechstronny rozwój każdego dziecka.
 • Staranne przygotowanie dziecka do realizacji obowiązku szkolnego.
 • Wspólnie z rodzicami realizacja programu wychowawczego.
 • Ustawiczne kształcenie i doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej.
 • Zapewnienie bezpiecznych warunków do nauki i zabawy.
 • Dbałość o funkcjonalność i właściwy stan techniczny placówki