Skip to content

Deklaracja dostępności strony internetowej Przedszkola nr 31 im. Zdzisława Witwickiego

Przedszkole nr 31 im. Zdzisława Witwickiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola nr 31 w Warszawie

  • Data publikacji strony internetowej: 2018-01-07
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-21

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

  1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
  2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
  3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
  4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
  5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
  6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
  7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-05

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Wróbelawrobel@edu.um.warszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 0 22 621 99 40. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Przedszkole Nr 31 im. Zdzisława Witwickiego jest położone w samym centrum Warszawy, na parterze budynku mieszkalnego.
Dojazd tramwajem linii 4, 15, 18, 35 do przystanku Hoża 03/Hoża 04 oraz autobusem linii 107 do przystanku Krucza 03/Krucza 04.
Najbliższa stacja metra: CENTRUM.

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Główne wejście i dojście piesze jest od ul. Kruczej. Możliwe płatne parkowanie na ulicy.
Przedszkole mieści się na parterze budynku mieszkalnego – wejście po schodach; podjazd dla wózków.
Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Brak windy. W budynku nie ma pętli indukcyjnej ani informacji głosowych. Osoby potrzebujące wsparcia mogą skorzystać z pomocy asystenta (pracownika placówki). Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.