Skip to content

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE . L2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., zwanego dalej RODO informuję, że administratorem jest Dyrektor Przedszkola Nr 31 im. Zdzisława Witwickiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczej 19, które przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych.
Dane gromadzone i przetwarzane trybie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g oraz  art. 6 ust. 1 lit a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO  w związku Prawo Oświatowe i ustawą System Informacji Oświatowej.
Administrator może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepisów prawa.
Każda osoba, której dane dotyczą jest uprawniona, w trybie art. 15 RODO, do uzyskania dostępu do danych osobowych jej dotyczących oraz informacji o prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.
Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Przedszkolu nr 31  im. Zdzisława Witwickiego jest Wojciech Dłubak,  e-mail: dbfos.iod.oswiata@um.warszawa.pl

WYDARZENIA OTWARTE W PRZEDSZKOLU I PRZEPISY RODO


OBSZAR MONITOROWANY

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem systemu monitoringu jest Przedszkole nr 31 im. Zdzisława Witwickiego w Warszawie (00-525) przy ul. Kruczej 19

Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i pracowników na obszarze monitorowanym (teren wokół budynku, wejścia i wyjścia z placówki).

Monitoring nie obejmuje pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze  i opiekuńcze, pomieszczeń, w których udzielana jest dzieciom pomoc psychologiczno-pedagogiczna, pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji pracowników, pomieszczeń sanitarno higienicznych, szatni i przebieralni, chyba że stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne ze względu na istniejące zagrożenie dla realizacji celu określonego powyżej.

Podstawą przetwarzania danych w systemie monitoringu jest art. 6 ust 1 lit c) RODO w związku z art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  – Prawo oświatowe.

Zapisy z monitoringu przechowywane są przez okres  7 dni.

Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do jej danych osobowych.

Zgłoszenie żądania realizacji prawa dostępu należy dokonać w sekretariacie Przedszkola nr 31.

Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

W razie pytań dotyczących danych osobowych mają Państwo możliwość kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu mailowego: dbfos.iod.oswiata@um.warszawa.pl

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

przez Przedszkole nr 31 im. Zdzisława Witwickiego

realizowana na podstawie ART. 13 i 14rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją przez nas zadań statutowych jest Przedszkole nr 31 im. Zdzisława Witwickiego(dalej: Administrator.

W jaki sposób można uzyskać dodatkowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych?  

W celu pozyskania dodatkowych informacji na temat przetwarzanych przez nas danych osobowych prosimy
o kontakt z wyznaczonym przez Administratora inspektorem danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:

adres e-mail: dbfos.iod.oswiata@um.warszawa.pl,

adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Przedszkola nr 31 im. Z. Witwickiego, 00 – 525 Warszawa, ul. Krucza 19

Skąd mamy dane osobowe ?

Dane osobowe zbieramy bezpośrednio od osób których dane dotyczą, głównie w ramach procesów:

 • rekrutacji wychowanków do placówki oświatowej,
 • współpracy z opiekunami prawnymi wychowanków,
 • zatrudniania osób placówce,
 • współpracyz podmiotami świadczącymi usługi na rzecz naszej placówki,
 • współpracy z instytucjami działającymi na rzecz oświaty i wychowania.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?

Głównym celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań wynikających z nałożonych na naszą placówkę obowiązków określonych w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty, co stanowi w przepisach RODO podstawę określoną w art. 6 ust. 1 lit. c).

W ramach głównej działalności statutowej realizujemy również cele poboczne w związku z którymi przetwarzamy dane osobowe związane z udziałem w konkursach, działalności promocyjnej lub integracyjnej  oraz informacyjnej o naszych osiągnięciach. Podstawą przetwarzania danych w tych celach jest zgoda osób których dane dotyczą lub działających w ich imieniu przedstawicieli, co stanowi w przepisach RODO podstawę określoną w art. 6 ust. 1 lit. a).

Dane osobowe przetwarzamy także w celu zatrudnienia pracowników zgodnie z przepisami kodeksu pracy i karty nauczyciela,co stanowi w przepisach RODO podstawę określoną w art. 6 ust 1 lit. b), a w przypadku rozliczenia należności publicznoprawnych z tego tytułu podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 lit. c).

Dane osobowe przetwarzamy również w celu realizacji umów, w ramach których korzystamy z dostarczanych nam usług i towarów, co stanowi w przepisach RODO podstawę określoną w art. 6 ust 1 lit. b).

Dane przetwarzamy w celu kontaktu z rodzicami lub opiekunami prawnymi w związku z prowadzoną działalnością oświatowo wychowawczą, działając co stanowi w przepisach RODO podstawę określoną w art. 6 ust. 1 lit. a).

Czy istnieje obowiązek podania danych osobowych Administratorowi?

W przypadku realizacji celów w których podstawą przetwarzania jest zgoda, nie wymagamy od Państwa podania danych osobowych. W tym zakresie występuje pełna dobrowolność, jednak aby móc realizować te cele podanie danych jest niezbędne.

W przypadku gdy dane przetwarzane są w związku z realizacją umowy podanie danych jest również dobrowolne jednakże niezbędne do jej zawarcia. Jeśli z jakiegoś powodu nie przekażecie nam Państwo wymaganych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy, a tym samym nie będziemy mogli nawiązać stosunku pracy lub korzystać z usług.

Tam gdzie realizujemy swój obowiązek statutowy lub obowiązek nałożony przepisami prawa podanie danych jest obowiązkowe i wynika z tych przepisów. Na przykład w przypadku danych zbieranych w procesie rekrutacji obowiązek podania danych wynika z art. 150 prawa oświatowego, w przypadku dokumentowania przebiegu nauczania z art. 47 prawa oświatowego. W przypadku rozliczeń należności publicznoprawnych z przepisów podatkowych.

Jakie macie Państwo uprawnienia wobec OPI PIB w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy Państwu spełnienie wszystkich praw, które w tym przypadku wynikają z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.

 • prawo dostępu do danych,
 • prawo sprostowania oraz usunięcia danych,
 • prawo ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Macie Państwo również prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora podanych danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych  (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Komu udostępniamy dane osobowe?

Dane osobowe w zależności od celów w jakich są przetwarzane udostępniamy wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Np. dane związane z zatrudnieniem udostępniamy do ZUS, US, medycyna pracy. Dane związane z procesem wychowawczym np. Ministrowi Edukacji Narodowej.

Jak długo przechowujemy dane osobowe ?

Państwa dane przechowujemy:

 • w przypadku przetwarzania danych w związku z realizacją procesu wychowawczego przez okres pobytu w naszej jednostce oraz przez okres 5 lat od jego zakończenia,
 • w przypadku przetwarzania danych w związku z zatrudnieniem przez okres zatrudnienia w naszej jednostce oraz przez 50 lat od jego zakończenia,
 • w przypadku przetwarzania danych w związku z zawartą umową cywilnoprawną przez czas obowiązywania umowy, a po jej rozwiązaniu do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikającego z przepisów prawa,
 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody przez okres do ustania celu przetwarzania, cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu.

Czy przekazujemy dane do państw spoza EOG?

Nie przekazujemy danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z wyjątkiem danych które są publicznie dostępne za pomocą sieci Internet w ramach naszej strony internetowej, o ile jest ona dostępna poza tym obszarem.

Czy przetwarzamy dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa?

Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osób żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na ich sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez Administratora polega na przetwarzaniu danych w ramach procesu rekrutacji, poprzez wykorzystywanie pozyskanych danych do ich oceny pod względem przyjętych dla danej rekrutacji kryteriów, w szczególności czy osoba ubiegająca się o przyjęcie spełnia wymagania określone regulaminem rekrutacji.

Kiedy możecie Państwo cofnąć zgodę na przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody?

Informujemy, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody mogą zostać cofnięte w dowolnym momencie bez podania żadnych przyczyn. Możecie Państwo to zrobić kontaktując się z nami za pośrednictwem adresu e-mail: dbfos.iod.oswiata@um.warszawa.pl, lub telefonicznie pod nr 22 621 99 40 lub przesyłając żądanie na adres siedzib placówki.

Jednocześnie informujemy, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku oświadczenia telefonicznego zastrzegamy sobie prawo dodatkowej weryfikacji osoby w celu określenia jej tożsamości.