ZAPRASZAMY na zebranie Rodziców Dzieci nowoprzyjętych do Przedszkola Nr 31 im. Zdzisława Witwickiego. Spotkanie odbędzie się dnia 23.05.2018 r. (środa) o godzinie 16.30.

            Program spotkania:

 • powitanie Rodziców, przedstawienie nauczycieli i personelu obsługowego grup młodszych;
 • zapoznanie z działalnością naszego przedszkola;
 • spotkanie z psychologiem;
 • rozmowa z nauczycielkami grup młodszych;
 • zwiedzanie przedszkola.

Spotkania adaptacyjne dla Rodziców i Dzieci nowoprzyjętych do Przedszkola Nr 31 odbędą się w dniach:

 •  5 czerwca (wtorek)     o godzinie 16.00,
 •  13 czerwca (środa)       o godzinie 16.00,
 •  19 czerwca (wtorek)     o godzinie 16.00,
 •  30 sierpnia (czwartek)  o godzinie 00.

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2018/2019

Data Etap rekrutacji/czynność rodzica
od do
Kontynuacja edukacji przedszkolnej
23 lutego 1 marca
godz. 16.00
Złożenie potwierdzenia o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2 marca
godz. 13.00
Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i szkół podstawowych.
2 marca
godz. 13.00
18 marca
godz. 20.00
Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.
2 marca
godz. 13.00
19 marca
godz. 16.00
Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.
UWAGA

 1. Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu  i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.
 2. Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.
20 kwietnia
godz. 13.00
Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
20 kwietnia
godz. 13.00
27 kwietnia
do godz. 16.00
Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
7 maja
godz. 13.00
Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych
Procedura odwoławcza
od 7 maja W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
13 czerwca
godz. 16.00
Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.
13 czerwca
godz. 16.00
18 czerwca
godz. 20.00
Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.
13 czerwca 19 czerwca
godz. 16.00
Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.
UWAGA

 1. Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu  i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.
 2. Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.
22 czerwca
godz. 13.00
Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
22 czerwca
godz. 13.00
28 czerwca
godz. 16.00
Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
29 czerwca
godz. 13.00
Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
od 29 czerwca Procedura odwoławcza.
31 sierpnia Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.
Rozmiar czcionki
Kontrast