Skip to content

Przedszkole nr 31 im. Zdzisława Witwickiego w Warszawie

Jesteśmy placówką wyróżniającą się w środowisku tożsamością i otwartością na nowe wyzwania. Stwarzamy warunki do wszechstronnego rozwoju dziecka, zapewniamy mu bezpieczeństwo i fachową opiekę, wpajamy zasady zdrowego stylu życia, właściwych zachowań społecznych i patriotycznych oraz edukacji na najwyższym poziomie. Główne założenia programu naszego przedszkola to wielopłaszczyznowy profil artystyczny w powiązaniu z postacią patrona placówki – Zdzisława Witwickiego oraz edukacja daltońska jako wiodąca pedagogika w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych.

Program autorski

Realizujemy w przedszkolu autorski program „Szacunek-Nauka-Samodzielność – pedagogika daltońska w przedszkolu” łącząc podstawowe założenia planu daltońskiego z różnorodnymi technikami twórczego wyrazu w procesie edukacji przedszkolnej. Realizowany w placówce plan daltoński dobrze przygotowuje naszych przedszkolaków do życia społecznego, wyposaża je w umiejętności, które pozwalają im radzić sobie z różnymi problemami w kolejnych etapach edukacji. Absolwenci przedszkola wyróżniają się wśród swoich rówieśników otwartą postawą i zaangażowaniem. Systematycznie prowadzona diagnoza przedszkolna potwierdziła, że dzięki innowacji dzieci uczą się szybciej i efektywniej samodzielności, odpowiedzialności za powierzone zadania, swobody w decydowaniu o własnych podstawowych potrzebach.

Realizacja Planu daltońskiego w Przedszkolu nr 31 jest naturalną konsekwencją poszukiwania przez nauczycieli alternatywnych sposobów nawiązywania relacji nauczyciel-dziecko, dziecko-nauczyciel. Zgodnie z tym co zawsze powtarza Konsultant Daltoninternational Roel Röhner, każda placówka daltońska jest inna, Przedszkole nr 31 im. Zdzisława Witwickiego ma dziś swoją indywidualną tożsamość daltońską, która przeszła transformację od swobodnego tworzenia, kreowania sztuki oraz swobody wypowiedzi poprzez sztukę do samodzielnej edukacji wg planu daltońskiego. Dzięki tym doświadczeniom przedszkole stworzyło niepowtarzalną atmosferę dla edukacji małego dziecka, łącząc naturalną atmosferę domu rodzinnego z celową, świadomą edukacją.

Certyfikat International Dalton School

Dziś promujemy edukację daltońską w środowisku, przekonujemy nauczycieli, że warto realizować w swojej placówce plan daltoński. Dlaczego? Od 2009 r. mierzymy się z koncepcją Helen Parkhurst korzystając z doświadczeń nauczycieli z Holandii i Czech oraz Fundacji DaltonInternational. W 2011 r. jako jedna z trzech pierwszych placówek w Polsce otrzymaliśmy certyfikat International Dalton School, a od blisko 8 lat doświadczamy efektów pedagogiki planu daltońskiego. Wykorzystując koncepcję planu daltońskiego udaje nam się bardzo dobrze przygotowywać nasze dzieci do życia społecznego. Wyposażamy przedszkolaki w umiejętności, które pozwalają im radzić sobie z różnymi problemami na kolejnych etapach edukacji. Dzięki realizacji koncepcji planu daltońskiego kształtujemy u dzieci odpowiedzialność oraz budujemy ich wysoką samoocenę. Uczymy konsekwencji, systematyczności i inspirujemy do samodzielnego myślenia i działania.

Stawiamy na ciągły rozwój

Plan daltoński pozwala poznać naszym wychowankom wartość czasu, rozwija zainteresowania i zamiłowanie do nauki, a nauczycieli inspiruje do indywidualizacji pracy z dzieckiem. Zgadzając się z twórczynią koncepcji Planu Daltońskiego Helen Parkhurst, że Daltoński Plan Laboratoryjny oznacza dla mnie błogosławione uwolnienie od zabójczej rutyny klasowej oraz wielką możność poznawania jednostek, a dzięki zaznajomieniu się z ich potrzebami możność dopomagania im do rozwinięcia silnych charakterów oraz stania się w przyszłości użytecznymi obywatelami dążymy do rozwoju swoich kompetencji jako nauczycieli daltońskich, aby kreować efektywną edukację w celu pełnego doświadczenia i rozumienia przez dziecko otaczającej go rzeczywistości.

Język angielski

Przedszkole jest pierwszą placówką w Polsce, która nawiązała współpracę z Brytyjską Szkołą Językową Wattsenglish Ltd. Szkoła Wattsenglish Ltd specjalizuje się w nauczaniu języka angielskiego małych dzieci metodą naturalnego nauczania języka. Głównym celem kształcenia językowego w naszym przedszkolu jest osłuchanie dzieci z językiem obcym i uwrażliwienie ich na brzmienie języka innego niż język ojczysty. Nauczanie języka na etapie edukacji przedszkolnej koncentruje się na rozwijaniu dwóch sprawności językowych, tj.: słuchania i mówienia, i odbywa się w formie zabawy, podczas której dzieci uczestniczą w różnorodnych aktywnościach muzyczno-ruchowych. Dzieci są zachęcane do reagowania ruchem na język obcy, powtarzania zwrotów i wyrażeń podczas śpiewania piosenek, recytowania rymowanek, stosowania języka angielskiego w grach i zabawach oraz w trakcie codziennych czynności wykonywanych w przedszkolu, tak by przyswajały język w sposób jak najbardziej naturalny i przyjemny.